Moneta con Zygmunt I Stary (Sigismondo I

Visualizzazione del risultato

Visualizzazione del risultato